skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Valg 2021

Valg 2021

Klubbens medlemmer oppfordres til å komme med innspill til valgkomiteen.

Til alle medlemmer av Skjeberg Golfklubb
 
VALG 2021, INVITASJON TIL Å KOMME MED FORSLAG PÅ KANDIDATER
 
Årsmøtet i SKGK avholdes februar 2021, og en av sakene på sakslista er valg. Alle som har vært medlem av klubben i minst 1 måned, har fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser (i de fleste tilfeller betyr det at man har betalt sin medlemskontingent) har forslagsrett, stemmerett og er valgbare.
 
Denne gangen er følgende verv på valg  -  og vi ønsker navn på nye kandidater for neste periode.
 
Styret
Styreleder                                 Einar Evensen                                                  på valg for 2 år
Styremedlem                           Lasse Holmen                                                  på valg for 1 år
Styremedlem                           Lodve T. Sollid                                                 på valg for 2 år
Varamedlem                            Kjersti Glosli                                                     på valg for 2 år
 
Kontrollkomité, ingen på valg
                                                                                                                                                                                              
Valgkomiteen, innstilles av styret
 
Til å representere Skjeberg Golfklubb:
 
Golftinget:                                    Styreleder
Utdanningskontakt:                  Sportslig leder
Idrettens kontaktutvalg:           Styreleder
 
 
Forslag på kandidater (det kan gjerne være deg selv) bes sendt til valgkomiteen (se adresse nedenfor) innen 31.1.2021
 
Innkomne forslag på kandidater til valgkomiteen blir videreformidlet til styret som skal innstille overfor årsmøtet når det gjelder denne komiteen. De som ønsker å sende sitt forslag på kandidater til valgkomiteen direkte til styret kan gjøre det.
Øvrige verv er det valgkomiteen som har innstillende myndighet på.
Vi gjør oppmerksom på at vi foreløpig ikke har spurt de sittende tillitsvalgte, som er på valg, om de tar gjenvalg og at foreslåtte kandidater ikke nødvendigvis blir innstilt av valgkomiteen.
 
Fortrinnsvis bør kandidater som foreslås på forhånd ha gitt sin aksept til å stille til valg. Foruten kandidatens navn må også adresse, telefonnummer, fødselsdato, yrke/utdannelse, tidligere verv og andre opplysninger som er spesielt relevante for kandidaturet framkomme. Dersom kandidaten som foreslås ikke er forespurt må det informeres om det. Husk også å oppgi ditt eget navn og adresse/telefonnr./e-post.
 
Vi håper på stort engasjement til beste for Skjeberg GK, og ber der sende forslag til valgkomiteen.
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
Valgkomiteen for årsmøtet driftsår 2020:
 
Leder: Kjell Rune Aasberg, raasber@online.no, 918 81 425

Medlem: Cato Lauritzen 

Medlem: Bjørgan Hansen